XML
Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 15.07.2019 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.50.2019.JM udzielającej Gminie Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujących budowę przepustów pod zjazdami oraz pod koroną drogi, na terenie działek o nr ew. 117,106/3,121/3,120,118/3,106/2,118/2,106/1,163,116,133,118/1,135,115, 113, 148, 134 w obrębie nr 5 Binduga, a także 326/2, 158/1, 158/7 i 425 w obrębie nr 20 Krukowo, gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie, w związku z realizacją inwestycji obejmującej „rozbudowę drogi gminnej w m. Binduga ode. od km 0+003,00 do km 1+582,19".
Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka pokój nr 5 w godz. 7:30 - 14:30 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Od w/w decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 - 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie Plik pdf 41.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-07-17
Publikujący Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2019-07-17 14:45
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Administrator BIP 2019-07-17 14:47
Dodano do archiwum Wojciech Fronczak - Administrator BIP