XML

Zawiadomienie

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Tadeusza Mieczysława Orłowskiego z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 31.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
-        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
-        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
-        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Ostrołęce.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 05.02.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
         Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Zawiadomienie. Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26