XML

Ogłoszenie

Chorzele, dnia 20.10.2022 r.
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Rocznego programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zamieszczam projekt Programu w celu zapoznania się i ewentualnego zgłaszania opinii do projektu Programu.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48\VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30.04.2015 r.
Ewentualne uwagi do projektu Programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@chorzele.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu w terminie od 28.10.2022 r do 14.11.2022 r. do godz. 10:00. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.                                                                                                                                              
Nie będą uwzględniane w toku konsultacji:
  • opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, jeśli nie zawierały wszystkich wymienionych w nim danych,
  • opinie i uwagi zgłoszone bez uzasadnienia.
  • opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.        
 
Podpisano
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
/-/mgr Beata Szczepankowska

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-20 14:41
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-20 14:42