XML

Zarządzenie 148/2023

Zarządzenie Nr 148/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 66 621 766,43 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        52 344 901,79 zł
- dochody majątkowe   14 276 864,64 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82 549 372,22 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          54 567 481,92 zł
- wydatki majątkowe     27 981 890,30 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 47 981,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 8 354 152,06 zł.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-29 09:57