INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.), w związku z wykonaniem urządzenia wodnego bez wymaganej zgody wodnoprawnej,
informuję o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na osobę fizyczną, w drodze decyzji, obowiązku likwidacji wykonanego bez wymaganej zgody wodnoprawnej urządzenia wodnego tj. rowu, na terenie działki nr ew. 296 obręb Nowa Wieś, gmina Chorzele, powiat przasnyski

Załączniki:

Informacja Plik pdf 37.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-07-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-07-08 08:14
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-07-08 08:14
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z poźn. zm.) zawiadamia się wszystkie strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi gminnej Gadomiec Jędryki - Gadomiec Jebieńki ok. 2500 m" o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.
Z zebraną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Krzynowłodze Małej pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30.
Ponadto informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10. W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ w celu zawiadamiania stron postępowania zastosował art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 56.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-06-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-06-21 09:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-06-21 09:01
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Chorzele
 
        Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r., poz. 530) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla obrębów ewidencyjnych: Nowa Wieś K/D, Wasiły Zygny, Zdziwój Nowy, na okres 60 dni tj. od dnia 13.06.2024 r. do dnia 12.08.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w pokoju nr 2 w godz. 730 – 1530.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że:
 1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma) w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez firmę: Agencja ,,Cezar” Pracownia urządzania lasu, ul. Boczna 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 6. Obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.
      Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zawierają opis i powierzchnię lasów, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2025 – 2034.

Załączniki:

BIP. Plik doc 18.40 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-06-11
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-06-11 15:11
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-06-11 15:11
Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Starosty Przasnyskiego
udzielającej pozwolenia zintegrowanego na potrzeby instalacji należącej do Bell Polska Sp. z o.o.

Załączniki:

Informacja Plik pdf 437.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-05-20
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-20 14:47
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-05-20 14:50
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Działając na podstawie art. 9 i art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 71, 73 ust. 1, 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 18.04.2024 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.2.2024.MCH o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody” na działce o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 2, w godzinach 730-1530.

Załączniki:

zawiadomienie o wydaniu decyzji. Plik doc 19.38 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-22
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-22 12:16
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-22 12:16
INFORMACJA
 
                Działając na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1389), informuję o organizowanym zgromadzeniu na terenie miasta Chorzele w dniu 20.03.2024 r. w godz. 6.00 – 18.00.
Rozpoczęcie zgromadzenia: parking obok Targowiska przy ul. Zarębskiej – przejazd  pojazdów rolniczych drogą wojewódzką nr 614 w kierunku skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką, drogą krajową nr 57 pomiędzy rondem im. Brygady Syberyjskiej, a ul. Brzozową, przejazd ul. Wincentego Witosa pod Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach przy ul. St. Komosińskiego 1.
Zakończenie zgromadzenia na parkingu obok Targowiska przy ulicy Zarębskiej w msc. Chorzele.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-14 10:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-14 10:31

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Roberta Stryjewskiego z dnia 01.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 07.03.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku inwentarskiego o obsadzie łącznej do 27 DJP w miejscowości Rapaty Górki, gm. Chorzele, woj. mazowieckie”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 35, położonej w obrębie Liwki, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
 • Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Dębe.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 12.03.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 9 i 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
        Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52.

Załączniki:

Zawiadomienie. Plik doc 17.82 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 12:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-03-12 12:39
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Młynarskiej w Chorzelach

Załączniki:

obwieszczenie Plik pdf 432.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-06
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-06 12:03
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-06 12:04
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Wielkiego w Chorzelach
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-23
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:51
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:52
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pogodnej w Chorzelach

Załączniki:

obwieszczenie ul. Pogodna Plik pdf 218.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-23
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:53
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:54

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Tadeusza Mieczysława Orłowskiego z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 31.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
-        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
-        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
-        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Ostrołęce.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 05.02.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
         Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52

Załączniki:

Zawiadomienie. Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26
OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRZASNYSKIEGO
Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn.zm.) zawiadamia się
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele złożony w dniu 18 stycznia 2024 roku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Przytulnej i ulicy Księżycowej w Chorzelach, wraz z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 46.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-16 15:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-28 08:12

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Tadeusza Mieczysława Orłowskiego z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 31.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
-        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
-        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
-        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Ostrołęce.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 05.02.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
         Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52.

Załączniki:

Zawiadomienie. Plik doc 17.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-06
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-06 13:17
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-06 13:21
Informacja dotycząca pomocy finansowej dla Przedsiębiorców
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 11:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 11:32
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAEWOO MOTOR POLSKA
model LUBLIN o nr rej. WPZ 30 AP

Załączniki:

Sprzedaż samochodu-3-3. Plik doc 26.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-13 14:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-13 14:57
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-08
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-08 09:14
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-08 09:16
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023, poz. 682) do właścicieli oraz zarządców nieruchomości należy obowiązek dokonywania kontroli okresowej źródeł ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i w razie potrzeby ich oczyszczenia. 
Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków (np. pożarów).  

Załączniki:

Przegląd kominiarski. Plik doc 13.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-10 10:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-10 10:45
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 września 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Mławskiego decyzją z dnia 9.09.2013 r., znak: RŚ.6341.27.2013, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 3+385,00 do 4+162,00) obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przsnyski, do zbiornika retencyjno-rozsączającego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 08:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 08:19
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 września 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Przasnyskiego decyzją z dnia 21.09.2017 r., znak: ROŚ.6341.65.3.2017, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 4+142,00 do 4+534,00) obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przasnyski, do ziemi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 07:52
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 07:55
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 lipca 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 3+385 do 4+534) do urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 136 obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przasnyski.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 08:08
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 08:10
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Chorzele

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów następujących obrębów ewidencyjnych: Kwiatkowo k. Krzynowłogi Wlk., Rycice, Przysowy, Rembielin, Dąbrówka Ostrowska, Krzynowłoga Wielka, Brzeski Kołaki, Rapaty Sulimy, Czaplice Wielkie, Gadomiec Peronie, Czarzaste Małe, Gadomiec Miłocięta, Bugzy Płoskie, Wólka Zdziwójska, Opiłki Płoskie, Zagaty, Bagienice Wielkie, Dąbrowa, Dzierzęga Nadbory, w terminie od dnia 04.09.2023 r. do dnia 02.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w pokoju nr 19 w godz. 730 – 1530.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że:
 1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma) w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień podpisania umowy.
 3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
 4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
 5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
 6. Obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.
      Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zawierają opis i powierzchnię lasów, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2033.
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

zawiadomienie Plik doc 17.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-01
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-01 15:24
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-01 15:27
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-02
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-02 09:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-02 09:58
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji Nr 698/O/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23.11.2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614
Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5" – została wydana decyzja w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele,
w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 143/9 o pow. 0,0099 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty
mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług
dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.29.2022.MK.

Załączniki:

obwieszczenie o wydaniu decyzji Plik pdf 142.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 13:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 13:53
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-07 08:58
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-07 09:02
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 09:18
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 09:20

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy:

1.Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

2.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

 • Zamówienie publiczne - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), lub/i
 • Umowa koncesji na roboty budowlane i usługi - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140), lub/i
 • Bezpośrednie zawarcie umowy –  ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

3.Określenie rodzaju transportu

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

4.Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym obejmujące obsługę gminnej autobusowej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

5.Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

IV kwartał 2023 r.

6.Przewidywany czas trwania umowy

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 14:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-29 13:01
Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana lasu na użytek rolny, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 178 obręb 0032 Nowa Wieś Zarębska, gm. Chorzele, powiat przasnyski” mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Dokonać tego mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-16 lub mailowo pod adresem kinga.wawryniuk@warszawa.rdos.gov.pl, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

WOOŚ-II.420.33.2023.CS.5 Plik pdf 758.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-06-07 12:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-06-07 12:33
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) zawiadamia Strony, że:
 prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 4 maja 2023 r. Pana Kazimierza Kulasika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o numerze ewidencyjnym 249, obręb 0050 Zaręby, gmina Chorzele, powiat przasnyski;
 stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 18 maja 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – w sytuacji stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – o uzgodnienie w drodze stosownego postanowienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski@warszawa.rdos.gov.pl.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi@warszawa.rdos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
 
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida

Załączniki:

WOOŚ-II.420.38.2023.CS Plik pdf 860.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:40
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
 
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej
do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5"
– zostało zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 137/14 o pow. 0,0087 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.19.2022.MK

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:46
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5" – został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 143/9 o pow. 0,0099 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem
poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246. Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.29.2022.MK
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:16
rozwiń archiwum
zwiń archiwum