XML

Kontrola zarządcza

Organizacja kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele

 

Wszelkie operacje dotyczące wydatków i dochodów budżetu gminy są poddawane kontroli wewnętrznej. Kontrola ta jest przeprowadzana w sposób niezależny i obiektywny. Kontrola wewnętrzna ma na celu zagwarantowanie, że cele każdej jednostki zostały osiągnięte w sposób oszczędny, skuteczny i wydajny, że jej aktywa są właściwie chronione oraz że operacje są legalne, prawidłowe i uzasadnione.
 

Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

  • Opracowywanie projektu rocznego planu kontroli gminnych jednostek organizacyjnych a także projektów aktów normatywnych w zakresie wykonywania kontroli.
  • Przygotowywanie szczegółowych programów kontroli.
  • Przeprowadzanie kontroli w gminnych jednostkach organizacyjnych zgodnie z zasadami i trybem postępowania kontrolnego, programem kontroli i wskazaniami nadzorującego, efektywnie wykorzystując czas przewidziany na przygotowanie się do kontroli oraz na jej przeprowadzenie.
  • Prowadzenie kontroli funkcjonowania komórek organizacyjnych urzędu na polecenie burmistrza - w zakresie prawidłowej organizacji pracy oraz w zakresie zgodności stanu istniejącego z obowiązującym prawem.
  • Realizacja kontroli doraźnych zleconych przez Burmistrza.
  • Dokonywanie w sposób obiektywny ustaleń kontroli oraz rzetelne jej dokumentowanie.
  • Sporządzanie dokumentów określonych w regulaminie kontroli, w szczególności: protokołów kontroli, projektów zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenie książki kontroli.
  • Udział w postępowaniu w sprawie rozpatrywania zastrzeżeń.
  • Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych.
  • Zbieranie i udostępnianie informacji służących doskonaleniu działalności Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie innych zadań w zakresie postępowania kontrolnego zleconych przez Burmistrza.

 

REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W CHORZELACH (PLIK PDF )

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-04-09
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-04-09 09:40