Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

Chorzele, dnia 26.09.2023 r.
WROZ.6220.25.2022.MCH
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Chorzele Solar Park na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie Niskie Wielkie, gmina Chorzele” tj. działkach o nr ewidencyjnych 42/13, 44/6, 44/7, 44/9, 44/10, 45, 47, 48, 49, 51, 105, 107/3, 125/3, 126/3, 129/6, 132/2, 132/3, 209, 210 i 216.

Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy Grand Solar 26 Sp. z o. o., ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Edytę Bartkiewicz, ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, złożonego do tut. Urzędu w dniu 22.11.2022 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia z dnia 06.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 07.12.2022 r.), znak: PPIS-ZNS-712/54/22, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.12.2022 (data wpływu do tut. Urzędu – 21.12.2022 r.), znak: WOOŚ-I.4220.1913.2022.MŚ, oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 15.12.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 23.12.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.312.2022.MR tutejszy Organ postanowieniem z dnia 29.12.2022 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem z dnia 29.12.2022 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 31.01.2023 r. wydał postanowienie, znak: WROZ.6220.25.2022.MCH o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem z dnia 31.01.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 06.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 18.09.2023 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne, o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH. Następnie przy pismach z dnia 21.09.2023 r., znak: WROZ.6220.25.2022.MCH w/w raport organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwym Organom w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu.

Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie 30 dni , pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Niskie Wielkie;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, dostępnym na stronie www.bip.chorzele.pl.         
 
Z up. Burmistrza
Agnieszka Opalach
 

Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Plik doc 23.49 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-27
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-27 10:58
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-27 11:00
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 21:40:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.