Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 4 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 1/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele – odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, powiat przasnyski oraz gminy Czarnia, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo– działka ew. nr: 432 Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej i ulegających podziałowi w nawiasach numery działek po podziale): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe- działka ew. nr 2306 (2306/1, 2306/2) Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działka ew. nr: 2308 (2308/1, 2308/2), Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (działka pogrubiona – numer działki po podziale pozostająca przy obecnym właścicielu): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działki ew. nr: 2308 (2308/2) Numery działek stanowiące tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo – działki ew. nr: 395, 396 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.” Oświadczenie o wydaniu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. Data publicznego obwieszczenia: 7 lutego 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:37
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z  2022 poz. 1599) oraz § 6 ust. 2,3 i 4 uchwały Nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6747), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

ogłoszenie. Plik doc 20.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:12
  ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

7820.2.39.2022.LK(DW) - zaw. o wszcz Plik pdf 107.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:33
Informacja

o wsczęciu postępowowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 363.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:24
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:21
Przypomnienie o konieczności dokonywania przeglądów źródeł ogrzewania
 
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022, poz. 2351) do właścicieli oraz zarządców nieruchomości należy obowiązek dokonywania kontroli okresowej źródeł ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i w razie potrzeby oczyścić je. 
Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków (np. pożarów).  
       
 
Z wyrazami szacunku
BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska 
 

Załączniki:

Informacja Plik doc 12.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:48
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:45
INFORMACJA
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.),
 
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 08 listopada 2022 r., osoby fizycznej, działającej w imieniu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej usytuowanej na działce nr ew. 1059 obręb 0001 Chorzele, gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. Mazowieckie, do kanalizacji będącej własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach, ul. Brzozowa 3, 06-330 Chorzele.

Załączniki:

Informacja 24.11 Plik pdf 53.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-24 11:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-24 12:03
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
Na podstawie art. 1 ld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że na wniosek inwestora w dniu 27 maja 2022 r., uzupełnionego w dniu 14 lipca 2022 r., uzupełnionego w dniu 13 października oraz 20 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Odcinek nr 3 - km 3+810,00 - 6+829,30.”

Załączniki:

Zawiadomienie 15.11 Plik pdf 513.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-15
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-15 14:13
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-15 14:10
Chorzele, dnia 28.10.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina o obowiązku zawierania przez rolników umów w zakresie:
  1. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (ubezpieczenia OC rolników;
  2. ubezpieczenia budynków rolniczych;
  3. ubezpieczenia upraw;
na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

OGŁOSZENIE. Plik doc 13.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 08:54
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 08:52
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 27 maja 2022 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele - odcinek nr 5 - km 10+920,70 - 15+630,00”, następnie wniosek został zmieniony dnia 14 lipca 2022 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-11
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-11 09:59
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-12 08:16
Komunikat KOM HKN I 512022
 
Na podstawie sprawozdania zbadah wody pobranej w dniu 03.10.2022 r.
z wodociągu publicznego w Nowej Wsi, gm. Chorzele.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdzil
o przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

komunikat woda Nowa Wieś Plik pdf 225.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 08:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-07 08:25
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowej Wsi, gm. Chorzele.

Załączniki:

Ogłoszenie -woda Plik pdf 199.96 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-29
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-29 12:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-29 12:16
Komunikat KOM HKN/4/2022

Na podstawie sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 19.09.2022 r.
z wodociągu publicznego w Zarębach, gm. Chorzele

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu stwierdził
przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Załączniki:

komunikat 21.09.2022r. Plik pdf 229.17 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-21
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:44
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:43
Dodatek węglowy – informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
 
Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym, w związku z art. 36 par. 1, par. 2, art. 49 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach zawiadamia, iż załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego składanych od dnia 18 sierpnia 2022r. ulega przedłużeniu i nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Powodem przedłużenia postępowania jest oczekiwanie na przekazanie przez Wojewodę Mazowieckiego środków na realizację wypłat dodatków węglowych.
Wypłata dodatków węglowych jest zadaniem zleconym Gminie Chorzele i jego realizacja uzależniona jest od otrzymania środków od Wojewody Mazowieckiego.
 
 
 
                                                                                                                             Bogna Rasińska
                                                                                                              Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                               w Chorzelach
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-19 11:33
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-19 11:34
Komunikat nr 312022
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu
o stwierdzeniu warunkowej przydatnoSci wody do spoiycia
z wodoci4gu publicznego w Zargbach, gm. Chorzele
W dniu 14.09.2022 r. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przasnyszu
stwierdzil warunkow4 przydatnoS6 wody do spo2ycia z wodoci4gu publicaego
w Zargbach, gnr. Chorzele ze wzglgdu na zatieczyszczenie mikrobiologiczne. tj.
przekoczenie bakterii gmpy coli:
Stacja lJzdatniania Wody Zargby - woda po uzdatnienfu - 3 jlH100 mI woily
Zlewnia Mleka Zaryby - I jtVl00 ml wody.
Przegotowania wymaga te2 woda do: przygotowania posi&6w, mycia
spo2ywanych na surowo warzyw i owoc6w, mycia zgb6w, k4pieli noworodk6w
i niemowl4t.
Woda z wodoci4gu Zargby, gm. Chorzele mo2e, byt uiryrrana do cel6w gospodarcz-osanitarnych
takich jak: splukiwanie toalet, sprz4tanie pomieszczef w domostwach,
podlewanie kwiatriw, pranie ubra6, mycie naczyri w zm],warce itp.
'Irwaj4 prace maj4ce na celu przywr6cenie jakoSci wody zgodrej z rozporz4dzeniem Ministra
Zdrowia z. dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody ptzeznaczonej do spo2ycia przez
ludzi (Dz. U. 22017r., po2.2294).
Uwaga: Wodg naleZy gotowai przez 2 minuty, a nastqpnie bez gwahownego schladzania
pozostawiC do ostudzenia.
Zalecenia obowi Szuj4 do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Załączniki:

komunikat Plik pdf 315.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:22
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:23
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego 
ws.
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele - Odcinek nr 6 - km 15+630,00 - 17+533,00 w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00".

Załączniki:

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego Plik pdf 1,012.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 12:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-13 12:29
Informacja dotycząca działań edukacyjno-informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków

Załączniki:

Informacja. Plik doc 18.33 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 08:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 08:51
Zawiadomienie
o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
zawiadamia,
że w dniu 27.07.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele znak: WROZ.6220.9.2022.MCH zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opaleniec, gmina Chorzele – OPALENIEC A“ z dnia 20.01.2020 r., znak: WROZ.6220.20.2019.2020.MCH.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, pokój nr 19, w godzinach 730-1530 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego pisma na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chorzele i sołectwa Opaleniec, a także w ciągu 14 dni od zamieszczenia na stronie www.bip.chorzele.pl.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-08 10:08
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-08 10:10
Informacja
o możliwości uzyskania dotacji celowej przez Spółki Wodne z terenu Gminy Chorzele
 
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele działając w oparciu o § 2 ust. 1 uchwały nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta i Gminy Chorzele dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania informuje, iż istnieje możliwość uzyskania  dotacji celowej  na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz finansowanie lub dofinansowanie realizowanych inwestycji na terenie Gminy Chorzele.
Wniosek o udzielenie dotacji można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele do  dnia 22 sierpnia 2022 roku.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr 378/LV/18 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 czerwca 2018 roku.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-04 15:32
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-04 15:34
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
o wszczęciu postępowania w sprawie:
"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele0Odcinek nr 2 - km 2+474,80 - 2+750,00."

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 406.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 12:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 12:45
Informacja
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych

Załączniki:

Informacja Plik pdf 309.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-19
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-26 10:49
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-26 10:48
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel, w wyniku których mieszkańcy jednogłośnie zaakceptowali zamiar podziału sołectwa Mącice i utworzenia sołectwa Ścięciel, ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie  zmiany Uchwały Nr 296/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice oraz w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel i nadania Statutu Sołectwu Ścięciel.
Konsultacje mają na celu przedstawienie mieszkańcom sołectwa Mącice Gminy Chorzele projektów uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr 296/XXXIV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mącice oraz w sprawie utworzenia sołectwa Ścięciel i nadania Statutu Sołectwu Ścięciel oraz dają możliwości wniesienia opinii i uwag.
Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Mącice Gminy Chorzele;
  • Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia  11 lipca 2022 r. do  dnia 15 lipca 2022 r. w formie zbierania uwag i opinii.
 
Uwagi i opinie składać można w formie   papierowej (osobiście) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele lub elektronicznie na adres sekretariat@chorzele.pl – z dopiskiem „konsultacje społeczne w sprawie statutów sołectwa Mącice oraz Ścięciel” (decyduje data wpływu do Urzędu).
Projekty uchwał dostępne będą od dnia 11 lipca 2022 roku.
  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach: www.bip.chorzele.pl
  • Na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele : www.chorzele.pl
  • W Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul.  Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele (pokój nr 13)  w godzinach pracy Urzędu.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w sprawie projektów uchwał jest Pani Justyna Smolińska, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach , ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 751 65 38.
Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o formie i czasie ich przeprowadzenia oraz omówione zostaną zgłoszone uwagi i opinie. 
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie uwag i opinii, oznaczać będzie akceptację zaproponowanych projektów uchwał.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-04 08:48
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2022-07-18 10:15

I N F O R M A C J A

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zgodnie  z uchwałą Nr 339/XLIX/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chorzele (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r, poz. 6324) oraz zarządzenia Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 24 czerwca 2022 r. sprawie określenia terminu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości) oraz określenia wzoru kart konsultacyjnych

informuje, że w dniach od 4 lipca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.
przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami, dotyczące zmiany urzędowej nazwy miejscowości następujących miejscowości, to jest ich rodzaju:
1) z Annowo „przysiółek wsi Duczymin” na Annowo „kolonia”,
2) z Bobry „przysiółek wsi Niskie Wielkie” na Bobry „kolonia”,
3) z Bogdany Małe „przysiółek wsi Bogdany Wielkie” na Bogdany Małe „wieś”,
4) z Bugzy-Jarki „część wsi Bugzy Płoskie na Bugzy-Jarki „kolonia”,
5) z Bugzy-Święchy z Bugzy-Święchy „część wsi Bugzy Płoskie” na Bugzy-Święchy „kolonia”,
6) z Czaplice-Furmany „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Furmany „kolonia”,
7) z Czaplice-Piłaty „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Piłaty „kolonia”,
8) z Czarzaste Wielkie „przysiółek wsi Liwki” na Czarzaste Wielkie „kolonia”,
9) z Gadomiec-Chrzczany „przysiółek wsi Krzynowłoga Wielka” na Gadomiec-Chrzczany „wieś”,
10) z Grąd Rycicki „przysiółek wsi Przysowy” na Grąd Rycicki „kolonia”,
11) z Łazy „część wsi Dąbrowa” na Łazy „kolonia”,
12) z Opiłki Płoskie „przysiółek wsi Stara Wieś” na Opiłki Płoskie „wieś”,
13) z Przątalina „przysiółek wsi Bagienice” na Przątalina „wieś”,
14) z Rapaty-Górki „przysiółek wsi Duczymin” na Rapaty-Górki „kolonia”,
15) z Rapaty-Żachy „przysiółek wsi Dąbrówka Ostrowska” na Rapaty-Żachy „kolonia”,
16) z Sosnówek „przysiółek wsi Łaz” na Sosnówek „wieś”,
17) z Zagaty „przysiółek wsi Przysowy” na Zagaty „kolonia”.
Uprawnieni do udziału w konsultacjach są mieszkańcy wyżej wymienionych miejscowości, których dotyczy zmiana urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości).
Konsultacje z mieszkańcami będą przeprowadzone poprzez karty konsultacyjne.
Konsultacje mają na celu zebranie opinii mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości na karcie konsultacyjnej w sprawie zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości).
Karty konsultacyjne zostaną udostępnione:
1) na stronie internetowej gminy www.chorzele.pl,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chorzele.pl,
3) w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w dniach i godzinach urzędowania,
4) u Sołtysów.
Wypełnioną kartę konsultacyjną w okresie konsultacji należy złożyć:
1) w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w dniach i godzinach urzędowania,
2) u Sołtysów,
3) przesłać skan na adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl,
4) przesłać droga pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Stanisława Komosińskiego 1,
         06-330 Chorzele.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień jest Pan Tadeusz Topa, Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, pokój nr 19 w godzinach pracy Urzędu, tel. 29 751 65 44.
 

                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                              mgr Beata Szczepankowska

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-29 14:52
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-29 14:57
Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 344.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:20
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-10 15:19
Na wniosek z dnia 25.04.2022 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2022 r.) złożony przez Inwestora: firmę PCWO ENERGY PV 218 Sp. z o. o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 73 w miejscowości Opaleniec, gmina Chorzele  - OPALENIEC A”.

Załączniki:

Zawiadomienie o wszczęciu. Plik doc 16.61 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:04
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 15:02
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 499.19 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 522.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-10
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-10 15:23
Zarząd Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 02.05.2022 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.4210.28.2022.JR udzielającej Zarządowi Powiatu Przasnyskiego ul. św. Stanisława Kostki, 06-300 Przasnysz, pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- wykonanie urządzeń wodnych obejmujące: wykonanie rowów drogowych, rowów krytych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 963/1, 965/1, 865, 985, 866 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 1078, 915/1, 1075, 1074, 501, 502, 503, 509, 948, 498, 915/2, 510, 470, 457, 451, 449, 511, 515, 514, 517, 534( 536/1, 536/2, 540, 532/1, 961, 606, 605, 570, 564, 556, 557, 543/1, 543/3, 544/1, 544/6, 544/7, 544/5, 544/10, 544/3, 545 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski oraz likwidację rowów drogowych i przepustów w ich ciągu zlokalizowanych na dz. ewid. o nr 965/1, 963/1, 865 obręb Łaz, gm. Chorzele, powiat przasnyski, 915/1, 915/2, 512, 515, 520, 534, 536/1, 536/2, 540, 1081, 570, 564, 1078, 1128, 495, 496, 965/1, 498, 499/1, 509, 507, 504, 948, 470, 449, 451, 935/2, 450,185/1 obręb Zaręby, gm. Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.

Załączniki:

Zawiadomienie 05.2022 Plik pdf 68.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-09
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-09 13:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-09 12:57
Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 248.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-05 14:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-05 14:41
Obwieszczenie
zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 52 w miejscowości Przysowy, gmina Chorzele“

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 17.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-29 15:00
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-04-29 15:00
Wójt Gminy Jednorożec w dniu 11 kwietnia 2022 r. wydał decyzję znak: ZIR.6220.4.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3234W Stara Wieś - Chorzele -Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937" w miejscowości Małowidz i Połoń (4 436,00 mb) gmina Jednorożec, powiat przasnyski, woj. mazowieckie oraz w miejscowości Przysowy i Brzeski Kołaki (3 130,00 mb), gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-04-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-04-26 09:01
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-11 08:58
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 08 lutego 2023r. 10:30:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.