Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Pogodnej w Chorzelach

Załączniki:

obwieszczenie ul. Pogodna Plik pdf 218.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-23
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:53
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:54
Obwieszczenie 
Starosty Przasnyskiego

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Kazimierza Wielkiego w Chorzelach
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-23
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:51
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-23 12:52

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Tadeusza Mieczysława Orłowskiego z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 31.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
-        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
-        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
-        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Ostrołęce.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 05.02.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
         Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52

Załączniki:

Zawiadomienie. Plik doc 17.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-19 15:26

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 46.64 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-16 15:05
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-16 15:05

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego
        Na podstawie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stosownie do art. 71, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.)
zawiadamiam,
że na wniosek Inwestora: Pana Tadeusza Mieczysława Orłowskiego z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 31.01.2024 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zalesienie użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody”.
Ww. przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie działki o nr ew. 291, położonej w obrębie Opaleniec, gmina Chorzele.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:
-        Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie,
-        Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przasnyszu;
-        Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarządem Zlewni w Ostrołęce.
Wniosek wraz z dokumentacją inwestycji został wysłany do w/w instytucji w dniu 05.02.2024 r. celem uzgodnień.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
         Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06 – 330 Chorzele, pok. nr 2, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530, tel. /29/ 751-65-52.

Załączniki:

Zawiadomienie. Plik doc 17.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-06
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-06 13:17
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-06 13:21
Informacja dotycząca pomocy finansowej dla Przedsiębiorców
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-14
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 11:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-14 11:32
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
na sprzedaż samochodu pożarniczego marki DAEWOO MOTOR POLSKA
model LUBLIN o nr rej. WPZ 30 AP

Załączniki:

Sprzedaż samochodu-3-3. Plik doc 26.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-13 14:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-13 14:57
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-12-08
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-08 09:14
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2023-12-08 09:16
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023, poz. 682) do właścicieli oraz zarządców nieruchomości należy obowiązek dokonywania kontroli okresowej źródeł ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i w razie potrzeby ich oczyszczenia. 
Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków (np. pożarów).  

Załączniki:

Przegląd kominiarski. Plik doc 13.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-11-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-10 10:43
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-11-10 10:45
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 września 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Przasnyskiego decyzją z dnia 21.09.2017 r., znak: ROŚ.6341.65.3.2017, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 4+142,00 do 4+534,00) obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przasnyski, do ziemi.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 07:52
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 07:55
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 4 września 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostę Mławskiego decyzją z dnia 9.09.2013 r., znak: RŚ.6341.27.2013, na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 3+385,00 do 4+162,00) obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przsnyski, do zbiornika retencyjno-rozsączającego.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 08:17
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 08:19
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 12 lipca 2023 r., pełnomocnika Województwa Mazowieckiego reprezentowanego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu drogi wojewódzkiej nr 616 (km ok. 3+385 do 4+534) do urządzenia wodnego w postaci zbiornika retencyjno-rozsączającego, zlokalizowanego na terenie działki o nr ew. 136 obręb 0021 Krzynowłoga Wielka, gm. Chorzele, powiat przasnyski.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-21
Publikujący - Administrator BIP 2023-09-21 08:08
Modyfikacja - Administrator BIP 2023-09-21 08:10
ZAWIADOMIENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu Gminy Chorzele

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1356) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów następujących obrębów ewidencyjnych: Kwiatkowo k. Krzynowłogi Wlk., Rycice, Przysowy, Rembielin, Dąbrówka Ostrowska, Krzynowłoga Wielka, Brzeski Kołaki, Rapaty Sulimy, Czaplice Wielkie, Gadomiec Peronie, Czarzaste Małe, Gadomiec Miłocięta, Bugzy Płoskie, Wólka Zdziwójska, Opiłki Płoskie, Zagaty, Bagienice Wielkie, Dąbrowa, Dzierzęga Nadbory, w terminie od dnia 04.09.2023 r. do dnia 02.11.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, w pokoju nr 19 w godz. 730 – 1530.
Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że:
  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma) w miejscu jego wyłożenia. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ww. ustawy). Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień podpisania umowy.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
  6. Obecność właścicieli lasów na wyłożeniach nie jest obowiązkowa.
      Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zawierają opis i powierzchnię lasów, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2033.
Z up. Burmistrza
mgr Aneta Bacławska
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

zawiadomienie Plik doc 17.65 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-09-01
Publikujący Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-01 15:24
Modyfikacja Justyna Smolińska - Użytkownik 2023-09-01 15:27
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-08-02
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-02 09:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-08-02 09:58
Obwieszczenie
o wydaniu decyzji Nr 698/O/2023 w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody
Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23.11.2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW,
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614
Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5" – została wydana decyzja w sprawie ustalenia
odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele,
w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 143/9 o pow. 0,0099 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo
użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15; za pośrednictwem poczty
mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług
dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.
Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.29.2022.MK.

Załączniki:

obwieszczenie o wydaniu decyzji Plik pdf 142.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 13:50
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-07-28 13:53
Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Przasnyskiego
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-07-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-07 08:58
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-07-07 09:02

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy na świadczenie usług przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Miasta i Gminy Chorzele

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy:

1.Nazwa i adres właściwego organizatora

Gmina Chorzele ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele

2.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia

  • Zamówienie publiczne - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), lub/i
  • Umowa koncesji na roboty budowlane i usługi - ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane i usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140), lub/i
  • Bezpośrednie zawarcie umowy –  ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

3.Określenie rodzaju transportu

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

4.Określenie linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej

Gminne autobusowe przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym obejmujące obsługę gminnej autobusowej sieci komunikacyjnej na terenie Miasta i Gminy Chorzele.

5.Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

IV kwartał 2023 r.

6.Przewidywany czas trwania umowy

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 14:41
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-12-29 13:01
Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 09:18
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-06-27 09:20
Obwieszczenie
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm, zwanej dalej „Kpa”) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji w sprawie z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „zmiana lasu na użytek rolny, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 178 obręb 0032 Nowa Wieś Zarębska, gm. Chorzele, powiat przasnyski” mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Dokonać tego mogą w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-16 lub mailowo pod adresem kinga.wawryniuk@warszawa.rdos.gov.pl, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki:

WOOŚ-II.420.33.2023.CS.5 Plik pdf 758.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-06-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-06-07 12:31
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-06-07 12:33
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4, art. 106 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z art. 49 Kpa, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie (zwany dalej „Regionalnym Dyrektorem”) zawiadamia Strony, że:
 prowadzi postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek z dnia 4 maja 2023 r. Pana Kazimierza Kulasika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce o numerze ewidencyjnym 249, obręb 0050 Zaręby, gmina Chorzele, powiat przasnyski;
 stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś wystąpił w dniu 18 maja 2023 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – w sytuacji stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – o uzgodnienie w drodze stosownego postanowienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś.
Z treścią wniosku i z jego załącznikami zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. H. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach 900-1500 [po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu telefonicznie pod numerem 22 556-56-45 lub mailowo pod adresem hubert.dolegowski@warszawa.rdos.gov.pl.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej „RODO”) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Z Administratorem można kontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, za pośrednictwem faxu pod numerem (22) 556-56 02, lub za posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@warszawa.rdos.gov.pl
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie następuje za pomocą adresu e-mail: abi@warszawa.rdos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie innym odbiorcom:
 na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze,
 o ile przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości procedowania w sprawie;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty (14 dni) w:
1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;
2. Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
 
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Arkadiusz Siembida

Załączniki:

WOOŚ-II.420.38.2023.CS Plik pdf 860.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:34
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-24 14:40
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
 
 
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej
do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5"
– zostało zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 137/14 o pow. 0,0087 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny.
Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na
adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl. Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246.
Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.19.2022.MK

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 07:46
Obwieszczenie
o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania
Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240/SPEC/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, znak: WI-I.7820.2.19.2022.JC/DW, o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 5" – został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w powiecie w powiecie przasnyskim, gminie Chorzele, w obrębie 0020, Krukowo, oznaczoną jako działka nr 143/9 o pow. 0,0099 ha.
Przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługuje prawo własności, prawo użytkowania wieczystego lub ograniczone prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, mogą zapoznać
się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Strony mogą również składać dokumenty, dodatkowe wyjaśnienia, wnioski – listownie na adres: Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 07-410 Ostrołęka, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 ; za pośrednictwem
poczty mailowej na adres: mkadlubowska@mazowieckie.pl lub za pośrednictwem platformy e-usług dostępnej pod adresem: www.e-uslugi.mazowieckie.pl.Udzielana jest również informacja telefoniczna, tel. 29 7466 246. Sprawa prowadzona jest pod Nr SPN-O.7570.21.29.2022.MK
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-08
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-08 12:16
INFORMACJA
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.),
informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 09 lutego 2023 r., pełnomocnika PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przasnysz w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. budowa zbiornika wodnego retencyjnego wraz z pomostem drewnianym na działkach nr ew. 2033/15, 2034/13 obręb Stara Wieś, gm. Chorzele, pow. przasnyski, woj. mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-03-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-16 10:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-03-16 10:46
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 27 grudnia 2022 r. została wydana przez Wojewodę Mazowieckiego decyzja Nr 260/SPEC/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele- Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek 4 – km 6+829,30 – 10+920,70.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, w powiecie przasnyskim, województwo mazowieckie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-28 10:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-28 10:56
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 176) zawiadamia się, że w dniu 10 lutego 2023 r. Wojewoda Mazowiecki wydał postanowienie Nr 162/SAAB/2023 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/SPEC/2022 z dnia 31 października 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele-Krukowo-Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele – Odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 15+630,00 do km 17+433,00”. Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Na powyższe postanowienie służy prawo do wniesienia zażalenia w terminie 7 dni, do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-15
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-15 11:53
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-15 11:55
ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162) zawiadamia się, że w dniu 4 stycznia 2023 r. została wydana decyzja Nr 1/SPEC/2023 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek inwestora: Zarząd Powiatu Przasnyskiego ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Krukowo – Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej Chorzele – odcinek nr 6 – km 15+630,00 – 17+533,00” w zakresie od km 17+433,00 do km 17+533,00.” Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Działki usytuowania obiektu: inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chorzele, powiat przasnyski oraz gminy Czarnia, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo– działka ew. nr: 432 Numery działek w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej i ulegających podziałowi w nawiasach numery działek po podziale): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe- działka ew. nr 2306 (2306/1, 2306/2) Numery działek w projektowanym pasie drogowym, podlegające podziałowi do przejęcia pod inwestycję przechodzące na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działka ew. nr: 2308 (2308/1, 2308/2), Numery działek podlegające ograniczeniu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego przeznaczone pod budowę/przebudowę urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (działka pogrubiona – numer działki po podziale pozostająca przy obecnym właścicielu): Powiat ostrołęcki Gmina Czarnia, jedn. ewid. 141502_2 Obręb 0009 Surowe – działki ew. nr: 2308 (2308/2) Numery działek stanowiące tereny wód płynących zgodnie z art. 20a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: Powiat przasnyski Gmina Chorzele – obszar wiejski, jedn. ewid. 142202_5 obręb 0020 Krukowo – działki ew. nr: 395, 396 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Jednocześnie informuje się, że w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej posiadającej rygor natychmiastowej wykonalności - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Ponadto tutejszy organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4g ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: „jeżeli decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja ustalająca wysokość odszkodowania wydaje się w terminie 60 dni od dnia nadania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności.” Oświadczenie o wydaniu nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję dotychczasowy właściciel może przesłać na adres inwestora. Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Punkt Obsługi Klienta pokój nr 7, w następujących godzinach: poniedziałek 13-16 oraz w czwartek 8-12), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane. Informacja ta ma na celu jedynie przedstawienie aktualnego stanu postępowania. Podczas jej trwania strony nie uzyskają informacji o planowanym terminie zakończenia postępowania ani nie otrzymają informacji merytorycznych. Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie może zostać przedłużony. Data publicznego obwieszczenia: 7 lutego 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-07
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-02-07 07:37
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z  2022 poz. 1599) oraz § 6 ust. 2,3 i 4 uchwały Nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6747), Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

ogłoszenie. Plik doc 20.30 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:11
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-02-03 15:12
  ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wszczęciu postępowania

Załączniki:

7820.2.39.2022.LK(DW) - zaw. o wszcz Plik pdf 107.26 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:36
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-17 10:33
Informacja

o wsczęciu postępowowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 363.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-28
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:24
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-28 11:21
Przypomnienie o konieczności dokonywania przeglądów źródeł ogrzewania
 
Szanowni Mieszkańcy,
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele przypomina, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022, poz. 2351) do właścicieli oraz zarządców nieruchomości należy obowiązek dokonywania kontroli okresowej źródeł ogrzewania, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie: instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i w razie potrzeby oczyścić je. 
Niesprawne i zanieczyszczone instalacje, niedrożne lub nieszczelne przewody kominowe mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla (czadem), a także doprowadzić do groźnych wypadków (np. pożarów).  
       
 
Z wyrazami szacunku
BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska 
 

Załączniki:

Informacja Plik doc 12.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-13
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:48
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-13 12:45
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
decyzja WROZ.6220.25.2018.2019.MJ Plik pdf 780.97 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki II Plik txt 35.84 KB
decyzja fotowolt Brzeski Kołaki WROZ.6220.14. Plik txt 34.74 KB
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2024r. 04:20:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.