Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Uchwała Nr 3.I./49/2022
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 12 stycznia 2022 roku
w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2022 rok.
 
Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Dąbrowski,
Członkowie - Jolanta Białobrzewska,
- Elżbieta Dorota Głażewska,
uchwala, co następuje:
§1-
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2022 rok.
§2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 03 stycznia 2022 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2022.
Przedstawiony w tej uchwale deficyt na 2022 r. wynosi 8.638.793,68 zł i zgodnie z uchwałą zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz nadwyżki, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak wyżej.

Załączniki:

Uchwała nr 3.I.49.2022 Plik pdf 71.84 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:15
UCHWAŁA Nr 3.I./252/2024
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2024 roku
w sprawie: wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2024 rok.
Na podstawie art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) oraz art. 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie:
Przewodniczący:
Członkowie:
uchwala, co następuje:
- Konrad Pachocki
- Agnieszka Szewc
- Justyna Wróblewska
§1
Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Chorzele na 2024 rok.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega opublikowaniu przez Gminę Chorzele w trybie określonym w art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
§3
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Uzasadnienie
W dniu 3 stycznia 2024 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024. Przedstawiony w ww. uchwale deficyt na 2024 r. wynosi 12 707 544,33 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:
niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 842 072,04 zł.
sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9 865 472,29 zł,
Tym samym zaplanowane źródła finansowania deficytu są zgodne z art. 217 ust. 2 cyt. ustawy o finansach publicznych.
Mając na uwadze powyższe Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 3.I.252.2024 Plik pdf 42.10 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:12
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-01 08:13
Uchwała Nr 3.j./119/2023
 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele przyjętej w
Uchwale Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036.

Na podstawie art. 230 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz.1634 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Dąbrowski,
Członkowie - Wojciech Tarnowski,
                     - Elżbieta Dorota Głażewska,

 
uchwala, co następuje:
§ 1.

Wydaje pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chorzele.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Izby, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 3 stycznia 2023 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała
Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia
uchwały budżetowej Gminy Chorzele na 2023 rok, a w dniu 9 stycznia 2023 roku Uchwała
Nr 385/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2023-2036.
Na podstawie wskazanych uchwał, Skład Orzekający ustalił, że planowana na koniec 2023 roku kwota
długu Gminy Chorzele wyniesie 33 376 057,72 zł.
Z wymienionych uchwał wynika, że planowana w 2023 r. oraz w latach następnych kwota długu
została wyliczona prawidłowo, a spłata długu w roku 2023 i w latach następnych objętych prognozą
pozwoli zachować relację wymaganą art. 243 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak na wstępie.


 
Przewodniczący Składu Orzekającego:
Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
dnia 16 stycznia 2023 r.

Załączniki:

opinia uchwała 3j Plik pdf 70.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:26
Uchwała Nr 3.l./122/2023
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 stycznia 2023 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej Gminy Chorzele na 2023 rok.

Na podstawie art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt 10 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1668),

 
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący - Maciej Dąbrowski,
Członkowie - Wojciech Tarnowski,
                     - Elżbieta Dorota Głażewska,


uchwala, co następuje:
§ 1.

Wydaje pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej Gminy Chorzele na 2023 rok.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 03 stycznia 2023 roku wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwała
Nr 386/LVIII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej na rok 2023.
Przedstawiony w ww. uchwale deficyt na 2023 r. wynosi 15 783 496,59 zł. Deficyt zostanie
sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych, przychodów
jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z
rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przelewu z rachunków lokat, co jest
zgodne z art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych.
Zwiększenie zadłużenia o ww. tytuł dłużny nie stwarza zagrożenia przekroczenia w roku 2023 oraz w
kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gminy dopuszczalnego wskaźnika spłaty
zadłużenia ustalanego wg przepisu art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak wyżej.

 
Przewodniczący Składu Orzekającego:

Elektronicznie podpisany przez:
Maciej Dąbrowski; Regionalna Izba obrachunkowa w Warszawie
dnia 16 stycznia 2023 r.
 
 
 

Załączniki:

opinia 3l Plik pdf 71.37 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-18
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:24
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2023-01-18 09:27
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2010-12-17
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-12-17 13:13
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2010-12-17 01:14
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 07:11:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.