Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Rocznego programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok zamieszczam projekt Programu w celu zapoznania się i ewentualnego zgłaszania opinii do projektu Programu.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48\VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30.04.2015 r.
Ewentualne uwagi do projektu Programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@chorzele.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu w terminie od 25.10.2023r. do 07.11.2023r. godz. 10:00. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.                                                                                                                                               
Nie będą uwzględniane w toku konsultacji:
- opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, jeśli nie zawierały wszystkich wymienionych w nim danych,
- opinie i uwagi zgłoszone bez uzasadnienia.
- opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-10-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-17 13:55
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-10-17 13:57
ZARZĄDZENIE NR 129/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 10 maja 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. ( Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z poźn. zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.571) oraz Uchwały nr 371/LVII/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia programu i współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r. zarządzam, co następuje:
 
§1.
1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 28 marca 2023r. na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Szczegółowe warunki wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 
§2.
Ogłoszenie, o którym mowa w §1podaje się do wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Chorzele, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele.
 
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
 
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

OGŁOSZENIE. Plik doc 15.57 KB
ZARZĄDZENIE NR 129. Plik doc 16.73 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-05-10
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-10 10:56
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-05-10 11:01
Chorzele, dnia 20.10.2022 r.
 
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 
W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Rocznego programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok zamieszczam projekt Programu w celu zapoznania się i ewentualnego zgłaszania opinii do projektu Programu.
Konsultacje będą prowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Chorzele www.chorzele.pl zgodnie z Regulaminem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48\VII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30.04.2015 r.
Ewentualne uwagi do projektu Programu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele (sekretariat@chorzele.pl) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w Regulaminu w terminie od 28.10.2022 r do 14.11.2022 r. do godz. 10:00. Nieprzedstawienie opinii w powyższym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.                                                                                                                                              
Nie będą uwzględniane w toku konsultacji:
  • opinie i uwagi zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, jeśli nie zawierały wszystkich wymienionych w nim danych,
  • opinie i uwagi zgłoszone bez uzasadnienia.
  • opinie i uwagi zgłoszone w innej formie.        
 
Podpisano
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
/-/mgr Beata Szczepankowska

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-20 14:41
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-20 14:42

ZARZĄDZENIE NR 98/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chorzele w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 98. Plik doc 16.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 14:58
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-17 14:55
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-10-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-10-26 12:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-11-12 14:42
Informacja 
o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki:

Informacja Plik pdf 251.13 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-05-05
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-05 12:34
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2021-05-05 12:33
OBWIESZCZENIE
 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele” 

Załączniki:

Obwieszczenie Plik doc 13.94 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-25
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-30 10:28
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-30 10:19
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji z dnia 05.03.2021r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych,prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów oraz na usługę wodną, w ramach zadania
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na
odcinku Ostrołęka - Chorzele".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 101.35 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-11
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-11 15:10
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-12 15:02
W sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, wykonanie
i przebudowę urządzeń wodnych oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów
w związku z realizacją zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu
pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele" z lokalizacją na terenie
województwa mazowieckiego, w powiecie przasnyskim, na terenie gminy Jednorożec obręby: Parciaki,
Olszewka i na terenie gminy Chorzele obręby: Raszujka, Poścień, Łaz, Budki.

Załączniki:

Obwieszczenie Plik pdf 40.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-03-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-01 11:16
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-03-01 11:14
Zarządzenie Nr 33/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2021 w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Załączniki:

Zarządzenie Plik doc 17.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-23 13:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-23 13:12
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJE ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2021 W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ; OCHRONY 1 PROMOCJI ZDROWIA; EKOLOGII. OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO, POMOCY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 30.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-23 13:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-23 13:09
Zawiadomienie w sprawie "Zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w ramach projektu  Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 626.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-02-03
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-03 11:35
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-02-04 11:27
„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele".

Załączniki:

Zawiadomienie Plik pdf 85.44 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-13 12:42
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-13 12:34
Ogłoszenie  ws.udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego mostu zlokalizowanego na cieku Kanał Chorzele-Płodownica, w km 55+032 linii kolejowej nr 35, w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 305.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2021-01-11
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-11 14:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2021-01-11 14:11
Modernizacja linii nr 35 Ostrołęka - Chorzele

Załączniki:

Rozdzielnik Plik pdf 196.10 KB
Zawiadomienie Plik pdf 224.95 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-12-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-23 14:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-12-23 14:23
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 79.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-10-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 11:21
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2020-10-23 12:08
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ań. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pozytku publicznego i o wolontariacie dofyczące zmiany rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele zorganlzacjami orazinnymi podmiotami prowadzącymi działalnośćp ozytku publicznego na 2020 rok

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 1.09 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-06-19
Publikujący - Administrator BIP 2020-06-19 11:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-06-19 11:03
Ogloszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządo}vymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o  ziałalności pozytku publicznego i o wolontariacie do§czące zmiany rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćp oĘtku publicznego na 2020 rok.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 853.25 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2020-02-12
Publikujący - Administrator BIP 2020-02-12 14:03
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-02-12 13:58
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzeie z organłzacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działatność pożytku publicznego na 2020 rok.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 5.65 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-10-30
Publikujący - Administrator BIP 2019-10-30 11:27
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-05 11:26
Ogłoszenie dotycząceotwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury flzycnlej, ochrony i promocji zdrowią ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osob niepełnosprawnych.

Załączniki:

Zarządzenie 48/2019 Plik pdf 3.32 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-04-11
Publikujący - Administrator BIP 2019-04-11 15:20
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-04-11 15:17

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 97.69 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2019-01-14
Publikujący - Administrator BIP 2019-01-14 12:34
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-01-14 12:31

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 351.69 KB
Podmiot publikującyBIP
WytworzyłKatarzyna Brzezicka - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele2018-10-26
Publikujący - Administrator BIP 2018-10-26 15:14
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-10-26 15:13
Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiezne Gminy Chorzele w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, ekologii ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie nr
42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 marca 2018 r.

Załączniki
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2018-04-03
Publikujący - Administrator BIP 2018-04-03 11:35
Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2017-11-13
Publikujący - Administrator BIP 2017-11-13 14:45
Modyfikacja - Administrator BIP 2017-11-13 14:47
Oferta realizacji zadania publicznego  ,,2 gala mieszanych sztuk walki- ,,Konfrontacja miast"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu rocznego Programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Ogłoszenie znajduje się  tutaj.

Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
Projekt programu  współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Załącznik  do programu współpracy Gminy Chorzele z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Formularz  do konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2012-04-26
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2012-04-26 09:51
Modyfikacja Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2016-10-12 01:07
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 00:43:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.