Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 30, art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 129 w obrębie Raszujka, gmina Chorzele”.
Postępowanie w powyższej sprawie prowadzone jest na wniosek firmy PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, złożonego do Urzędu w dniu 09.09.2022 roku. Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 a) lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Po uwzględnieniu opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 21.09.2022 r. (data wpływu do Urzędu – 23.09.2022 r.), znak: PPIS-ZNS-712/45/22, postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 11.10.2022 (data wpływu do Urzędu – 12.10.2022 r.), znak: WOOŚ-I.4220.1435.2022.MŚ oraz opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,  Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 20.10.2022 r. (data wpływu do Urzędu – 25.10.2022 r.), znak: WA.ZZŚ.2.435.1.254.2022.MR, tutejszy Organ postanowieniem z dnia 31.10.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast obwieszczeniem z dnia 31.10.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele w dniu 05.12.2022 r. wydał postanowienie, znak: WROZ.6220.19.2022.MCH o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obwieszczeniem z dnia 05.12.2022 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH poinformował strony postępowania o wydaniu ww. postanowienia. Inwestor przy piśmie z dnia 09.02.2024 r. (data wpływu do Urzędu – 15.02.2024 r.) przekazał do tut. Organu raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele postanowieniem z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH podjął na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne, o czym poinformował strony postępowania w  obwieszczeniu z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH. Następnie przy piśmie z dnia 22.02.2024 r., znak: WROZ.6220.19.2022.MCH w/w raport Organ zgodnie z art. 77 ustawy ooś przekazał właściwemu Organowi w celu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zaś Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Z dokumentacją przedsięwzięcia można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach, Wydziale Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele, z siedzibą przy ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy ooś Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele informuje, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w prowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa i zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. St. Komosińskiego 1, 06- 330 Chorzele, nr tel. 29 751 65 52. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy ooś, uwagi i wnioski złożone po upływie 30 dni , pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Raszujka;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, dostępnym na stronie www.bip.chorzele.pl.       
Załączniki:
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
obwieszczenie.. Plik doc 23.01 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-27
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-27 09:18
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 04:30:37
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.