Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
 
 
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2015
 
w sprawie przyznania dodatku specjalnego
 
w sprawie przyznania dodatku specjalnego
 
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 6 maja 201 lr. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego
 
sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 07.07.2014 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjnego gazety "Nasza Gmina Chorzele" Pismo Mieszkańców Miasta i Gminy Chorzele.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gadomiec Chrzczany gm. Chorzele - montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej 100W wraz z wymaganymi materiałami” zgodnie ze zleceniem z dnia 16.12.2014r.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżęga Nadbory gm. Chorzele - montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej 70W wraz z wymaganymi materiałami” zgodnie ze zleceniem z dnia 30.12.2014r.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Bagienice” określonych w umowie Nr 248/2014.ROZ.BOP z dnia 26.11.2014r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad(polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 
w sprawie powołania Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzelach.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz” określonych w umowie Nr 195/2014.ROZ.BOP z dnia 07.10.2014r.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego robót dotyczących zadania pn.: „Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś” 
określonych w umowie Nr 194/2014.ROZ.BOP z dnia 07.10.2014r.
 
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele.
 
w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, położonej przy ul. Zduńskiej w Chorzelach
 
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Bagienice gm. Chorzele - montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej 150W wraz z wymaganymi materiałami" zgodnie ze zleceniem z dnia 14.01.2015r.
 
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z pojazdów służbowych oraz ewidencji i rozliczania kart drogowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach”.
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do załatwiania indywidulanych spraw z zakresu administracji publicznej
 
w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego
 
w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Chorzele w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, ochrony środowiska i ekologii
 
w sprawie ustalenia ramowych procedur udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.
 
Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n. „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Poścień Wieś.
 
Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Łaz
 
Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie powołania komisji do pogwarancyjnego odbioru robót dotyczących zadania pn.: „Modernizacja i dowieszenie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Chorzele” zgodnie z umową nr 378/ROZ.MN/2011 z dnia 12.12.2011r.
 
Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 26 marca 2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania pn.: "Montaż pięciu lamp solarnych jako oświetlenia ulicznego w miejscowości Zaręby gm. Chorzele" zgodnie z umową Nr 43/2015/ROZ.ASO z dnia 25.02.2015r.
 
Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Gminy Chorzele za 2014 r.
 
Zarządzenie Nr 36A/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 02 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 
Zarządzenie nr 39/2015  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie nr 41/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia  20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Miasta i Gminy Chorzele w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
 
Zarządzenie nr 42/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za rok 2014
 
Zarządzenie nr 43/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 21 kwietnia 2015 r. 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I kwartał 2015r.
 
Zarządzenie nr 44/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie nr 45/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 5 maja 2015 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie nr 46/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 5 maja 2015 r. 
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2014 r.
 
Zarządzenie nr 47/2015   Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 12 maja 2015 r. 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Chorzele w 2015 r.
 
Zarządzenie nr 50/2015 z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 53A/2015 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarzadzenie nr 57/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 58/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 59/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie odwołania Pani Weroniki Zofii Wilkosz ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Chorzelach
 
Zarządzenie nr 60/2015 z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Chorzelach
 
Zarządzenie nr 63/2015  z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 68/2015  z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 69/2015  z dnia 27lipca 2015r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za II kwartał 2015r.
 
Zarządzenie nr 70/2015  z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 78/2015  z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za I półrocze 2015r.
 
Zarządzenie nr 79/2015  z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za 2015r.
 
Zarządzenie nr 83/2015 z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 
Zarządzenie nr 90/2015 z dnia 29 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Chorzelach z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ryczałtu pieniężnego za zapewnienie stałej gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych
 
 
...
Zarządzenie Nr 105/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 107/2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
 
Zarządzenie Nr 108/2015  z dnia 05 listopada 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu 
 
Zarządzenie Nr 111/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2026.
 
Zarządzenie Nr 11/2015  z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016
 
Zarządzenie nr 115 z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach Pani Krystynie Maluchnik
 
Zarządzenie nr 117 z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Zarębach 
 
ZARZĄDZENIE Nr 120 / 2015 w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w 2015 roku, przysługującego w zamian za święto przypadające w wolną sobotę, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chorzele na lata 2015-2026

ZARZĄDZENIE Nr 124/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego
 
Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
Zarządzenie nr 130/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
Zarządzenie nr 132/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłWojciech Fronczak - Użytkownik BIP2015-02-04
Publikujący Wojciech Fronczak - Użytkownik BIP 2015-02-04 09:16
Modyfikacja - Administrator BIP 2016-12-29 12:24
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 21:47:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.