Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 274/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10 listopada 2022 r.
 
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023
 

Na podstawie art. 233 pkt.1, art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Przedkłada się projekt uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
    § 2
 
Projekt, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Miejskiej w Chorzelach.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-18 09:23
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-18 09:25

Zarządzenie Nr 323/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 grudnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
            Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 10 701,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 74 505 011,49 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        68 225 995,66 zł
- dochody majątkowe     6 279 015,83 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 10 701,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 70 125 379,25 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         65 003 661,02 zł
- wydatki majątkowe      5 121 718,23 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 485,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 643 390,34 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.11 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 119.26 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 126.80 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 99.72 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:02
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 12:58

Zarządzenie Nr 327/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30 grudnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r., zgodnie z załącznikiem          Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 70 125 379,25 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         65 003 661,02 zł
- wydatki majątkowe      5 121 718,23 zł.
 
§ 3
Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 643 390,34 zł.
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 26.41 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 121.76 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 115.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-04
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-04 13:03

Z a r z ą d z e n i e  Nr 324/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

   C h o r z e l e

       dnia 29 grudnia 2022 r.

 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

          Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),                      

                                               zarządza się, co następuje:

 § 1
 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Ośrodek Pomocy Społecznej.       
§ 2
 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.75 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 123.00 KB
zarządzenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2023-01-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-02 15:00
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2023-01-03 07:56

Z a r z ą d z e n i e  Nr 319/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 21 grudnia 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),                       

                                               zarządza się, co następuje:

 
 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Oświata.
                 
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
/-/Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.84 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 120.42 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 123.03 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-21
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-21 13:15
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-21 13:14

Zarządzenie Nr 310/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 15 grudnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 13 922,50 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 73 860 676,77 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        65 735 754,49 zł
- dochody majątkowe     8 124 922,28 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 13 922,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 050 024,24 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         66 727 263,19 zł
- wydatki majątkowe    18 322 761,05 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 309,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 697 856,34 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.51 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 119.45 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 136.98 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 104.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-19
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-19 10:15
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-19 10:13
Z a r z ą d z e n i e  Nr 311/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 15 grudnia 2022 r.
 
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
 
Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),  
zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
• Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
• Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach,
§ 2
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 122.88 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 121.94 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 10:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-16 10:37
ZARZĄDZENIE Nr  304 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 5 grudnia 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.), art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz na podstawie § 3 ust. 2 pkt 6 uchwały Nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 7129), zarządza co następuje :
§ 1.
Przeznacza się do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości wymienionych w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-05
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-05 14:46
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-12-05 14:44

Zarządzenie Nr 300/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 01 grudnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 17,40 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 73 846 754,27 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        65 721 831,99 zł
- dochody majątkowe     8 124 922,28 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 17,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 85 036 101,74 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         66 713 340,69 zł
- wydatki majątkowe    18 322 761,05 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 300/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 01 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
do § 2
Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 17,40 zł, jak niżej:
 
W dziale 754
- rozdziale 75495 – zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 17,40 zł z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.
 
do § 3
Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 17,40 zł, oraz przeniesień jak niżej:
 
W dziel 600
- rozdziale 60004 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.
 
- rozdziale 60014 – zmniejsza się opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9 468,22 zł.
 
- rozdziale 60016 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 413,00 zł, zwiększa się natomiast zakup usług pozostałych o kwotę 15 468,22 zł oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 413,00 zł.
 
W dziale 750
- rozdziale 75023 – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 5 000,00 zł, podróże służbowe krajowe o kwotę 3 000,00 zł oraz szkolenia pracowników o kwotę 200,00 zł. Zwiększa się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 200,00 zł.
 
- rozdziale 75095 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 000,00 zł, zakup środków żywności o kwotę 3 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 8 000,00 zł.
 
W dziale 754
- rozdziale 75412 – zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 10 000,00 zł, zmniejsza się natomiast nagrody konkursowe o kwotę 10 000,00 zł.
W dziale 754
- rozdziale 75495 – zwiększa się honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 14,55 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2,85 zł.
 
W dziale 801
- rozdziale 80113 – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 500,00 zł.
 
- rozdziale 80195 – zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł.
 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.28 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 115.56 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 125.74 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-12-02
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-02 10:21
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-12-14 10:18

Z a r z ą d z e n i e  Nr 282/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

               C h o r z e l e

                                      z dnia 16 listopada 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),    

                  

zarządza się, co następuje:

 
 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach,
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
/-/Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.67 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 123.01 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-17 10:59
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-17 10:57

Z a r z ą d z e n i e  Nr 267/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e

z dnia 31 października 2022 r.
 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),                      

         zarządza się, co następuje:

 § 1
 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 2
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 120.16 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.95 KB
zarządzenie Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-11-02
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-02 09:21
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-02 09:19

Zarządzenie Nr 266/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 października 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 80 469 587,34 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         62 238 286,29 zł
- wydatki majątkowe    18 231 301,05 zł.
 
§ 3
Dokonuje się przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 665 502,32 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 266/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 października 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
do § 2
Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy na 2022 r., jak niżej:
 
W dziale 010
- rozdziale 01095 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 0,07 zł, zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 0,05 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 0,02 zł.
 
W dziale 801
- rozdziale 80101 – zmniejsza się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3 000,00 zł, którą w całości przenosi się na zakup usług pozostałych.
 
W dziale 852
- rozdziale 85202 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15 000,00 zł
 
- rozdziale 85219 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł, zakup energii o kwotę 15 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.
 
- rozdziale 85228 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł.
 
W dziale 855
- rozdziale 85502 – zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 153 000,00 zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na ubezpieczenia społeczne.
 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.29 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 121.76 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 116.93 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-31
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 12:05
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-11-03 12:03
Zarządzenie Nr 265A/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 28 października 2022 r.
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele
za III kwartał 2022 roku
 
         Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz .U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.),
 
zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia się informację z wykonania budżetu gminy Chorzele za III kwartał 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Informację, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie 265A. Plik doc 17.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-28 14:47
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-11-18 10:46

Z a r z ą d z e n i e  Nr 253/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

       C h o r z e l e

        z dnia 17 października 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),                       

                                               zarządza się, co następuje:

 
 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

 

 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Oświata.

                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
/-/Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.83 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.88 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 115.40 KB
zarządzenie Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-18
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-18 12:33
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-24 14:09

Zarządzenie Nr 252/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 października 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 15 715,53 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 272 890,87 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        61 147 968,59 zł
- dochody majątkowe     8 124 922,28 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 15 715,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 80 462 238,34 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         62 230 937,29 zł
- wydatki majątkowe    18 231 301,05 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 4 604,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 665 502,32 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.99 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 120.41 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 127.53 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 104.39 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-24 14:06
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-24 14:10

Z a r z ą d z e n i e  Nr 247/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

       C h o r z e l e

z dnia 12 października 2022 r.

 

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),                     

                                               zarządza się, co następuje:

§ 1

 Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - Ośrodek Pomocy Społecznej.                  
§ 2 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 124.02 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 120.19 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 122.65 KB
zarządzenie Plik doc 45.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-12
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-17 08:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-10-17 08:30

Zarządzenie Nr 246/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 12 października 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 832 440,16 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 69 408 963,34 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        61 020 423,06 zł
- dochody majątkowe     8 388 540,28 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 832 440,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 80 598 310,81 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         61 966 877,80 zł
- wydatki majątkowe    18 631 433,01 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 832 440,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 14 660 897,79 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.52 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 117.04 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 125.70 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 107.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-10-12
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-17 11:03
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-10-17 11:01

Z a r z ą d z e n i e  Nr 228/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 23 września 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
          Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),
zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.                  
§ 2 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 3 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.79 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 123.08 KB
zarządzenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 09:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 09:09
Zarządzenie Nr 227/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 417 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 68 158 235,59 zł,
w tym:
- dochody bieżące 59 868 844,43 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 417 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 79 347 583,06 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 60 755 276,05 zł
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 414 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 828 457,63 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 79.56 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 118.59 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.09 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 106.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-27 14:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-27 14:47
Zarządzenie Nr 220/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się,
co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej
w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na
2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
62 538 411,59 zł,

w tym:
- dochody bieżące 54 249 020,43
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
73 727 759,06 zł,

w tym:
- wydatki bieżące 55 135 452,05
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą
13 414 411,63 zł.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

 
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
mgr Regina Grzelak

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 77.04 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 116.28 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.21 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 99.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:38
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:38

Z a r z ą d z e n i e  Nr 221/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 20 września 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),

                           

                                               zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.90 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.75 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:39
ZARZĄDZENIE Nr  223/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 20 września  2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 7129) zarządza co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, położonej w mieście Chorzele, oznaczonej jako działka nr 60/24, której szczegółowy opis określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
2. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                          
 
                                                                                                Burmistrz
                                                                                    mgr Beata Szczepankowska
 
                                                                                  
 
 

Załączniki:

Zarządzenie 223 Plik doc 50.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 07:47
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 07:46
Zarządzenie Nr 213/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 183 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 62 538 316,59 zł,
w tym:
- dochody bieżące 54 248 925,43 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 183 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 727 664,06 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 55 135 357,05 zł
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 213/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
do § 2
Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę
183 760,00 zł, jak niżej:
W dziale 852
- rozdziale 85295 - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę
3 760,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13 ustawy z dnia 12 marca
2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania.
W dziale 854
- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Nr WF-I.3112.19.21.2022 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 180 000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
do § 3
Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę
183 760,00 zł, jak niżej:
W dziale 750
- rozdziale 75011 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
32 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł oraz składki na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 800,00 zł.
- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
45 800,00 zł, zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
4 500,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę
1 500,00 zł.
W dziale 801
- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 100,00 zł.
- rozdziale 80113 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 500,00
zł, zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 2 100,00 zł.
- rozdziale 80195 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 5 500,00 zł.
W dziale 852
- rozdziale 85219 – zmniejsza się podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł, które w
całości przenosi się na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej.
- rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia związane z udzielaniem pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
pieniężnych dla osób i firm, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 160,00 zł.
W dziale 854
- rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia uczniów o kwotę 180 000,00 zł.
W dziale 900
- rozdziale 90002 – zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 500,00
zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na ubezpieczenia społeczne.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 95.89 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 117.83 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 125.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:05
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:06
Zarządzenie Nr 208/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 7 września 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 559), Uchwały Nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele, zarządzam co następuje:
§1
Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Chorzele.
 
§2
Informację o ogłoszeniu naboru wniosków podaje się do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Wniosek Plik doc 70.50 KB
Zarządzenie - Konkurs dotacje zabytki. Plik doc 37.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-07 11:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-07 11:21
Zarządzenie Nr 199/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 990 875,45 zł,
w tym:
- dochody bieżące 53 701 484,29 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 180 222,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 54 660 927,91 zł
- wydatki majątkowe 18 519 295,01 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 91.06 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 115.31 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 115.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-31 13:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-31 13:07
Zarządzenie Nr 180/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 983 675,45 zł,
w tym:
- dochody bieżące 53 694 284,29 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 173 022,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 54 653 727,91 zł
- wydatki majątkowe 18 519 295,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 414 316,63 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.11 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 122.05 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 129.74 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 165.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-30 08:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-30 08:25

Z a r z ą d z e n i e  Nr 181/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.305 z późn. zm.),                          

     zarządza się, co następuje:

§ 1

 Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 2
 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 § 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:52
ZARZĄDZENIE Nr  174 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 22 sierpnia  2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1899 ze zm.), zarządza co następuje :
§ 1.
Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-23 11:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-23 11:21
Zarządzenie Nr 176/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r.
 
         Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz informacją opisową.
 
§ 2
 
Informację  przekazuje się Radzie Miejskiej w Chorzelach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:09
 
Zarządzenie  Nr 175/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 
            Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia  się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wykazującą:
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. Informację z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie (związkom gmin) z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 4. Informację z wykonania planu finansowego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 5. Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 6. Informację z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 7. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem  Nr 7;
 8. Informację z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
 9. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 2
Informację  z  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przekazuje się właściwym organom.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi  Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:46
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 00:31:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.