Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Zarządzenie Nr 57/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 04 kwietnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
            Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 115 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 74 463 309,60 zł,
 w tym:
- dochody bieżące          64 697 974,59 zł
- dochody majątkowe       9 765 335,01 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  115 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 87 424 515,48 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          67 063 304,65 zł
- wydatki majątkowe     20 361 210,83 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 115 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 785 712,00 zł.     

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.78 KB
zał nr 1 Plik pdf 118.01 KB
zał nr 2 Plik pdf 117.93 KB
zał nr 3. Plik xls 11.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-05
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-05 11:14
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-05 11:15
Zarządzenie Nr 59/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia  04 kwietnia 2024 r.
 
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Chorzele za 2023 r.
           Na podstawie art. 270  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2023 r.  poz.1270) zarządza się, co następuje:

§ 1

 Przekazuję Radzie Miejskiej w Chorzelach sprawozdanie finansowe Gminy Chorzele za 2023 rok obejmujące:
 1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 3. Łączną informację opisową
 4. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
 5. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.
§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w BIP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-05
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-05 11:19
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-05 11:20

Zarządzenie Nr 54/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
            Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1

W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2024 r. w kwocie 125 948,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 87 308 795,48 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          66 947 584,65 zł
- wydatki majątkowe     20 361 210,83 zł.
 
 
§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.38 KB
zał nr 1 Plik pdf 123.01 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-04-04
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-04 08:53
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-04-04 08:53

Zarządzenie Nr 46/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 18 marca 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1

W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 689 039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 74 132 939,24 zł,
w tym:
- dochody bieżące          64 367 604,23 zł
- dochody majątkowe       9 765 335,01 zł.
 
§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  689 039,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 86 840 483,57 zł,
w tym:
- wydatki bieżące          66 687 713,34 zł
- wydatki majątkowe     20 152 770,23 zł.
 
§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.26 KB
zal nr 1 Plik pdf 120.37 KB
zal nr 2 Plik pdf 127.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-19
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-19 10:41
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-19 10:41

Zarządzenie Nr 33/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
            Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 58 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 73 443 900,24 zł,
 w tym:
- dochody bieżące          63 678 565,23 zł
- dochody majątkowe       9 765 335,01 zł.
§ 3
Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  58 186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 86 151 444,57 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          65 998 674,34 zł
- wydatki majątkowe     20 152 770,23 zł.
§ 4
Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 272,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 457 123,00 zł.     
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.98 KB
zal nr 1 Plik pdf 121.99 KB
zal nr 3. Plik xls 11.35 KB
zał nr 2 Plik pdf 128.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-03-05
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 10:46
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-03-05 10:48
ZARZĄDZENIE NR 27/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23.02.2024 r.
 
w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), w związku z § 7 ust. 3 Uchwały Nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających  rozwojowi  sportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6747) zarządzam, co następuje:
§1.
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej ogłaszam rozstrzygniecie otwartego konkursu wniosków złożonych na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. zawarte w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§2.
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Zarządzenie 27. Plik doc 17.03 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-23 09:39
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-23 09:39

Zarządzenie Nr 25/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1

W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2

Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy na 2024 r. w kwocie 4 411,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 584 606,11 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          62 933 507,79 zł
- wydatki majątkowe     18 651 098,32 zł.
 
§ 3

Dokonuje się przeniesienia wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w  kwocie 4 411,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 457 395,00 zł.     
 
§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.20 KB
zal nr 1 Plik pdf 117.63 KB
zal nr 2 Plik pdf 116.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-20
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-20 14:28
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-20 14:29

Zarządzenie Nr 22/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 15 lutego 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 60 715,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 68 877 061,78 zł, w tym:
- dochody bieżące          60 739 017,73 zł
- dochody majątkowe       8 138 044,05 zł.

§ 3

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  60 715,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 584 606,11 zł, w tym:
- wydatki bieżące          62 933 507,79 zł
- wydatki majątkowe     18 651 098,32 zł.

§ 4

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 56 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 7 457 395,00 zł.     

§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.36 KB
zal. nr 2 Plik pdf 125.03 KB
zal.nr 1 Plik pdf 119.55 KB
zal.nr3. Plik xls 10.66 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-19
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-19 08:13
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-19 08:14
ZARZĄDZENIE NR 18/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
Z dnia 13.02.2024 roku
 
 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącymi własność  Gminy Chorzele
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  i art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) w związku z art. 53 ust.1, art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1.
 
 1. Wprowadza się Regulamin gospodarowania składnikami ruchomymi stanowiącymi własność Gminy Chorzele.
 2. Treść Regulaminu stanowi załącznik do Zarządzenia.
 
§ 2.
Traci moc Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez Gminę Chorzele oraz jednostki organizacyjne Gminy Chorzele i warunków odstąpienia od przetargu.
§ 3.
          Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR 18. Plik doc 31.54 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-13
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-13 12:17
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-02-13 12:17
ZARZĄDZENIE Nr  15 / 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 2 lutego 2024 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia oraz użyczenia
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r.,  poz. 40 ze zm.),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zarządza co następuje :
§ 1.
1. Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, której szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykazy o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-02-02
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-02 11:52
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-02-02 11:53
Zarządzenie nr 11/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 29 stycznia 2024r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorzele w roku szkolnym 2024/2025
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-30
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-30 10:02
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-30 10:12

ZARZĄDZENIE NR 13/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 30.01.2024 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) w związku z § 6 uchwały Nr 150/XXIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 6747) zarządzam, co następuje:
§1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Chorzele w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2024 r. przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Chorzele.
§2.
Ogłoszenie o otwartym konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Chorzele,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele,
 3. na stronie internetowej Gminy Chorzele (www.chorzele.pl).
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

ZARZĄDZENIE NR sport. Plik doc 19.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-30
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-30 14:31
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-30 14:35

Zarządzenie Nr 7/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 stycznia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 475/LXXIII/23 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 4 854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 68 816 346,78 zł,
 w tym:
- dochody bieżące          60 678 302,73 zł
- dochody majątkowe       8 138 044,05 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2024 r. o kwotę  4 854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81 523 891,11 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące          62 872 792,79 zł
- wydatki majątkowe     18 651 098,32 zł.
 
 
§ 4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.92 KB
zal nr 1 Plik pdf 116.51 KB
zal nr 2 Plik pdf 129.79 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2024-01-24 09:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2024-01-24 09:06
ZARZĄDZENIE NR 2/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 8 stycznia 2024r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chorzele środków na różne formy doskonalenia zawodowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40) w związku z Uchwałą Nr 479/LXXIII/23 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ustala się „Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Chorzele” na rok 2024.
§ 2
Zobowiązuje się dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Chorzele do stosowania zasad określonych w regulaminie będącym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Traci moc Zarządzenie 8/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania szkołom i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chorzele środków na różne formy doskonalenia zawodowego.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-08
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-08 15:20
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-08 15:22
Z a r z ą d z e n i e  Nr 1/2024
 
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 02 stycznia 2024 r.
 
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2024
 
Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270),
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1
 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 3 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
§ 2
 
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

zarządzenie. Plik doc 18.90 KB
zał nr 1 Plik pdf 121.50 KB
zał nr 2 Plik pdf 119.28 KB
zał nr 3 Plik pdf 119.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2024-01-04
Publikujący Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-04 14:12
Modyfikacja Marek Rosa - Podinspektor ds. obsługi informatycznej 2024-01-09 09:36
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 13 kwietnia 2024r. 05:03:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.