Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Z a r z ą d z e n i e  Nr 228/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 23 września 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
          Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),
zarządza się, co następuje: 

§ 1

Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.                  
§ 2 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 3 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.79 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 123.08 KB
zarządzenie Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 09:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-26 09:09
Zarządzenie Nr 227/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 23 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 417 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 68 158 235,59 zł,
w tym:
- dochody bieżące 59 868 844,43 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 417 824,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 79 347 583,06 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 60 755 276,05 zł
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 414 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 828 457,63 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 79.56 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 118.59 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.09 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 106.59 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-27 14:30
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-27 14:47
Zarządzenie Nr 220/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się,
co następuje:

§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej
w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na
2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą
62 538 411,59 zł,

w tym:
- dochody bieżące 54 249 020,43
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą
73 727 759,06 zł,

w tym:
- wydatki bieżące 55 135 452,05
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 95,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą
13 414 411,63 zł.

§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

 
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
mgr Regina Grzelak

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 77.04 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 116.28 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.21 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 99.24 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:38
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:38

Z a r z ą d z e n i e  Nr 221/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 20 września 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634),

                           

                                               zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 Plik pdf 123.90 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 122.75 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 14:39
ZARZĄDZENIE Nr  223/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 20 września  2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 4 uchwały Nr 204/XXII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości gruntowych i lokali na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 7129) zarządza co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele, położonej w mieście Chorzele, oznaczonej jako działka nr 60/24, której szczegółowy opis określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
2. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                          
 
                                                                                                Burmistrz
                                                                                    mgr Beata Szczepankowska
 
                                                                                  
 
 

Załączniki:

Zarządzenie 223 Plik doc 50.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 07:47
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-21 07:46
Zarządzenie Nr 213/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 183 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 62 538 316,59 zł,
w tym:
- dochody bieżące 54 248 925,43 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 183 760,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 727 664,06 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 55 135 357,05 zł
- wydatki majątkowe 18 592 307,01 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 
U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia Nr 213/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 13 września 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
do § 2
Dokonuje się zwiększenia ogółem dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę
183 760,00 zł, jak niżej:
W dziale 852
- rozdziale 85295 - zwiększa się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę
3 760,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podst. Art. 13 ustawy z dnia 12 marca
2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy oraz obsługę tego zadania.
W dziale 854
- rozdziale 85415 - na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie Nr WF-I.3112.19.21.2022 zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 180 000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów.
do § 3
Dokonuje się zwiększenia ogółem wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę
183 760,00 zł, jak niżej:
W dziale 750
- rozdziale 75011 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
32 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł oraz składki na
Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 800,00 zł.
- rozdziale 75023 – zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę
45 800,00 zł, zwiększa się natomiast składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę
4 500,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę
1 500,00 zł.
W dziale 801
- rozdziale 80104 – zwiększa się zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 100,00 zł.
- rozdziale 80113 – zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 500,00
zł, zmniejsza się natomiast różne opłaty i składki o kwotę 2 100,00 zł.
- rozdziale 80195 - zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 5 500,00 zł.
W dziale 852
- rozdziale 85219 – zmniejsza się podróże służbowe krajowe o kwotę 2 000,00 zł, które w
całości przenosi się na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej.
- rozdziale 85295 – zwiększa się świadczenia związane z udzielaniem pomocy
obywatelom Ukrainy o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń
pieniężnych dla osób i firm, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom
Ukrainy oraz zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 160,00 zł.
W dziale 854
- rozdziale 85415 – zwiększa się stypendia uczniów o kwotę 180 000,00 zł.
W dziale 900
- rozdziale 90002 – zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 500,00
zł, zwiększa się natomiast o tę kwotę składki na ubezpieczenia społeczne.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 95.89 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 117.83 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 125.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-14
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:05
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-09-14 15:06
Zarządzenie Nr 208/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 7 września 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 559), Uchwały Nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele, zarządzam co następuje:
§1
Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Chorzele.
 
§2
Informację o ogłoszeniu naboru wniosków podaje się do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

Wniosek Plik doc 70.50 KB
Zarządzenie - Konkurs dotacje zabytki. Plik doc 37.16 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-09-07
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-07 11:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-09-07 11:21
Zarządzenie Nr 199/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 990 875,45 zł,
w tym:
- dochody bieżące 53 701 484,29 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 7 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 180 222,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 54 660 927,91 zł
- wydatki majątkowe 18 519 295,01 zł.
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 91.06 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 115.31 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 115.15 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-31
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-31 13:06
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-31 13:07
Zarządzenie Nr 180/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1634) zarządza się, co następuje:
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 983 675,45 zł,
w tym:
- dochody bieżące 53 694 284,29 zł
- dochody majątkowe 8 289 391,16 zł.
§ 3
Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 5 173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 173 022,92 zł,
w tym:
- wydatki bieżące 54 653 727,91 zł
- wydatki majątkowe 18 519 295,01 zł.
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 180,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 414 316,63 zł.
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym
2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.11 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 122.05 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 129.74 KB
Załącznik Nr 3 Plik pdf 165.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-30 08:24
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-30 08:25

Z a r z ą d z e n i e  Nr 181/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.305 z późn. zm.),                          

     zarządza się, co następuje:

§ 1

 Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 2
 
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 § 3
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:37
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:52
ZARZĄDZENIE Nr  174 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHORZELE
z dnia 22 sierpnia  2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia
           
            Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559 ze zm.),  art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1899 ze zm.), zarządza co następuje :
§ 1.
Przeznacza się do użyczenia część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chorzele wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 zarządzenia wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach ul. St. Komosińskiego 1, a także zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach.
Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-23 11:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-23 11:21
Zarządzenie Nr 176/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r.
 
         Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 oraz informacją opisową.
 
§ 2
 
Informację  przekazuje się Radzie Miejskiej w Chorzelach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:51
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 13:09
 
Zarządzenie  Nr 175/2022
Burmistrza  Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 23 sierpnia 2022 r.
 
w  sprawie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 
            Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634)zarządza  się, co następuje:
 
§ 1
 
Przedstawia  się informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. wykazującą:
 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 3. Informację z wykonania planu finansowego zadań zleconych gminie (związkom gmin) z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 4. Informację z wykonania planu finansowego własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 5. Informację z wykonania przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu terytorialnego za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 6. Informację z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 7. Informację z wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem  Nr 7;
 8. Informację z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8;
 9. Część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorzele za I półrocze 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 2
Informację  z  wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. przekazuje się właściwym organom.
 
§ 3
Wykonanie Zarządzenia  powierza się Skarbnikowi  Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 4
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-23
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 12:46

Zarządzenie Nr 163/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 16 sierpnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 62 359,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 978 502,45 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        53 689 111,29 zł
- dochody majątkowe     8 289 391,16 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 62 359,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 167 849,92 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         54 648 554,91 zł
- wydatki majątkowe    18 519 295,01 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 24 842,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 414 136,63 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 28.43 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 118.80 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 119.81 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.05 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-16
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-19 15:20
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 09:21

Z a r z ą d z e n i e  Nr 164/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022
 
         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

           zarządza się, co następuje:

§ 1
 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,
 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Oświata.                
§ 2
 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
/-/Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
Mgr Beata Szczepankowska

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG Plik pdf 123.94 KB
Załącznik Nr 2 - Szkoły Plik pdf 115.10 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-08-16
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-16 15:18
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-23 11:26

Zarządzenie Nr 149/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 28 lipca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 362,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 916 143,45 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        53 626 752,29 zł
- dochody majątkowe     8 289 391,16 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1 362,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 105 490,92 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         54 586 195,91 zł
- wydatki majątkowe    18 519 295,01 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 26.26 KB
zał nr 2 Plik pdf 117.20 KB
zał. nr 1 Plik pdf 116.34 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-28
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-02 09:48
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 09:49
Zarządzenie Nr 145/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 27 lipca 2022 r.
 
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2022 r., poz. 559), Uchwały Nr 342/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Chorzele, zarządzam co następuje:
§1
Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Chorzele.
 
§2
Informację o ogłoszeniu naboru wniosków podaje się do publicznej wiadomości w BIP Urzędu Miasta i Gminy Chorzele oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 
Podpisano
Beata Szczepankowska
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Wniosek Plik doc 70.00 KB
Zarządzenie Nr 145. Plik doc 20.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-27
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-28 11:55
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-08-09 11:58

Z a r z ą d z e n i e  Nr 143/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 26 lipca 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                           

                                               zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,

 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.

                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 

Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG Plik pdf 123.96 KB
Załącznik Nr 2 OPS Plik pdf 122.83 KB
zarządzenie Plik doc 44.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:08
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-27 11:07

Zarządzenie Nr 142/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 26 lipca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 865 682,00 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 61 914 781,45 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        53 625 390,29 zł
- dochody majątkowe     8 289 391,16 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 865 682,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 73 104 128,92 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         54 584 833,91 zł
- wydatki majątkowe    18 519 295,01 zł.
 
§ 4
Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie o kwotę 807 203,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, które po zmianie wynoszą 13 389 294,63 zł.
 
§ 5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.83 KB
Załącznik Nr 1 Plik pdf 119.19 KB
Załącznik Nr 2 Plik pdf 120.31 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.55 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-26
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-07-29 09:25
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-08-25 09:26

Z a r z ą d z e n i e  Nr 139/2022

 

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 20 lipca 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                         
zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:

 • Nr 1 – plan dochodów (dotacji) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Urząd Miasta i Gminy,

 • Nr 2 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej.

                  
§ 2

 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

 

Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-07-20
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-20 12:11
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-20 12:13

Z a r z ą d z e n i e  Nr 129/2022

Burmistrza Miasta i Gminy

C h o r z e l e

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

 
 

         Na podstawie  art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.),

                           
zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 
Ustala się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 r., zgodnie z załącznikami:
 • Nr 1 – plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami- Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach.
                  
§ 2
 

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

 
§ 3
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele
 

Załączniki:

Załącznik Nr 1. Plik xls 12.59 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-29
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-01 15:14
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-07-01 15:13

Zarządzenie Nr 125/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia terminu  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości) oraz określenia wzoru kart konsultacyjnych
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w związku z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych Dz. U. z 2019 r., poz. 1443) oraz uchwały Nr 339/XLIX/22 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Chorzele (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r, poz. 6324) zarządza, co następuje:
§ 1.
Ustala się termin przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami poniższych miejscowości od dnia 4 lipca 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości (rodzaju miejscowości):
1) Annowo z Annowo „przysiółek wsi Duczymin” na Annowo „kolonia”,
2) Bobry z Bobry „przysiółek wsi Niskie Wielkie” na Bobry „kolonia”,
3) Bogdany Małe z Bogdany Małe „przysiółek wsi Bogdany Wielkie” na Bogdany Małe „wieś”,
4) Bugzy-Jarki z Bugzy-Jarki „część wsi Bugzy Płoskie na Bugzy-Jarki „kolonia”,
5) Bugzy-Święchy z Bugzy-Święchy „część wsi Bugzy Płoskie” na Bugzy-Święchy „kolonia”,
6) Czaplice-Furmany z Czaplice-Furmany „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Furmany „kolonia”,
7) Czaplice-Piłaty z Czaplice-Piłaty „część wsi Czaplice Wielkie” na Czaplice-Piłaty „kolonia”,
8) Czarzaste Wielkie z Czarzaste Wielkie „przysiółek wsi Liwki” na Czarzaste Wielkie „kolonia”,
9) Gadomiec-Chrzczany z Gadomiec-Chrzczany „przysiółek wsi Krzynowłoga Wielka” na Gadomiec-Chrzczany „wieś”,
10) Grąd Rycicki z Grąd Rycicki „przysiółek wsi Przysowy” na Grąd Rycicki „kolonia”,
11) Łazy z Łazy „część wsi Dąbrowa” na Łazy „kolonia”,
12) Opiłki Płoskie z Opiłki Płoskie „przysiółek wsi Stara Wieś” na Opiłki Płoskie „wieś”,
13) Przątalina z Przątalina „przysiółek wsi Bagienice” na Przątalina „wieś”,
14) Rapaty-Górki z Rapaty-Górki „przysiółek wsi Duczymin” na Rapaty-Górki „kolonia”,
15) Rapaty-Żachy z Rapaty-Żachy „przysiółek wsi Dąbrówka Ostrowska” na Rapaty-Żachy „kolonia”,
16) Sosnówek z Sosnówek „przysiółek wsi Łaz” na Sosnówek „wieś”,
17) Zagaty z Zagaty „przysiółek wsi Przysowy” na Zagaty „kolonia”.
§ 2.
 Określa się wzór kart konsultacyjnych stanowiących załączniki od 1 do 17 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§ 4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                               mgr Beata Szczepankowska
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-24
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-29 14:45
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-29 14:44

Zarządzenie Nr 122/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 21 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.
 
         Na podstawie art. 30  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.305) zarządza się, co następuje:
 
§ 1
W budżecie gminy na 2022 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej                             w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Dokonuje się zwiększenia dochodów  budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 59 566,55 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 57 698 143,16 zł,
 w tym:
- dochody bieżące        51 943 120,27 zł
- dochody majątkowe     5 755 022,89 zł.
 
§ 3
Dokonuje się zwiększenia  wydatków budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 59 566,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 67 676 071,55 zł,
 w tym:
- wydatki bieżące         52 622 125,65 zł
- wydatki majątkowe    15 053 945,90 zł.
 
§ 4
Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
 
§ 6
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 
 
Z up. Burmistrza
mgr Regina Grzelak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Chorzele

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 30.00 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.72 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 7.02 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-21
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-24 13:09
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-24 13:04
Zarządzenie Nr 117/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 09 czerwca 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.38 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.35 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 7.08 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.04 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-09
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 10:40
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-14 12:46

Z a r z ą d z e n i e  Nr 108/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

   C h o r z e l e

   z dnia 31 maja 2022 r.

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Załącznik Nr 1 UMIG. Plik xls 12.14 KB
Załącznik Nr 2 - OPS. Plik xls 12.33 KB
zarządzenie Plik doc 44.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-06-01
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-01 15:29
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-06-01 15:26

Zarządzenie Nr 107/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 31 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.03 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 11.72 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 5.71 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 11.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-31
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-07 08:29
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-06-07 08:28
Zarządzenie Nr 104/2022
Burmistrza Miasta i Gminy
C h o r z e l e
z dnia 26 maja 2022 r.
 
 
w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2021 rok

Załączniki:

Zarządzenia 104 Plik doc 76.00 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 30.75 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-26
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-26 13:51
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-26 13:52

Z a r z ą d z e n i e  Nr 102/2022

 Burmistrza Miasta i Gminy

 C h o r z e l e

  z dnia 20 maja 2022 r.

 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2022

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - OPS. Plik xls 12.27 KB
zarządzenie Plik doc 43.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-24
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-24 12:44
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-24 12:41

Zarządzenie Nr 101/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 20 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 29.87 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 10.88 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 12.31 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 10.62 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-20
Publikujący Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 09:03
Modyfikacja Robert Osowski - Administrator BIP 2022-05-26 09:00

Zarządzenie Nr 99/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 17 maja 2022 r.
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

Załączniki:

Zarządzenie. Plik doc 27.89 KB
Załącznik Nr 1. Plik xls 5.54 KB
Załącznik Nr 2. Plik xls 5.79 KB
Załącznik Nr 3. Plik xls 10.87 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Chorzele
WytworzyłAdmin Admin - Admin2022-05-17
Publikujący Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:28
Modyfikacja Patryk Sobolewski - Administrator BIP 2022-05-18 14:47
Urząd Miasta i Gminy w Chorzelachul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele tel. (0-29) 751 65 40 email: sekretariat@chorzele.pl
Wygenerowano: 29 września 2022r. 16:36:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.